മലമ്പുഴ ഡാമിന്റെ ഇടത് -വലതു കര കനാലിലൂടെ നാളെ രാവിലെ ഒമ്പത് മുതൽ വെള്ളം തുറന്നു വിടും

PalakkadLive 08-06-2021 Palakkad
കാലവർഷം സജീവമാകാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ഒന്നാം വിള കൃഷിക്കായി മലമ്പുഴ ഡാമിൽ നിന്നും നാളെ (ജൂൺ 9) രാവിലെ ഒമ്പത് മുതൽ ഇടത് -വലത് കര കനാലിലൂടെ ജലവിതരണം നടത്തുമെന്ന് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയർ അറിയിച്ചു.
നിലവിൽ പ്രാബല്യത്തിലുള്ള ടേൺ സിസ്റ്റം അനുസരിച്ചായിയിരിക്കും ജലവിതരണം ക്രമീകരിക്കുക. 8 പി.എ.സി മെമ്പർമാരും ഉദ്യോഗസ്ഥരുൾപ്പെടെ ചേർന്ന ഓൺലൈൻ യോഗത്തിലാണ് നിലവിലെ സാഹചര്യം വിലയിരുത്തി ഇടത് - വലത് കര കനാലിലൂടെ വെള്ളം തുറന്നു വിടാൻ തീരുമാനിച്ചത്.

Similar Post You May Like


LEAVE A REPLY

Recent Post

Blog Archive